Den här innehållsförteckningen är densamma som i Menyn men innehåller dessutom en kort specifisering av innehållet och datum då inlägget publicerades eller uppdaterades. Det senaste inlägget är markerat i kursiv.

 

BARNAFÖDANDE 

Förlossningsupplevelsen över tid: En reflekterande text med rubriken "Förlossningsupplevelsen i perspektiv" med tillbakablickar i historien, forskning om förlossningsupplevelsen och egna reflexioner (1 februari 2022).

Förlossningsvården: Utvecklingen av svensk förlossningsvård från förlossningskonst till aktiv obstetrik (hösten 2018)

Föräldrautbildning: En forskningsgenomgång med rubriken "Varför så få mätbara effekter av föräldrautbildning?" (29/4 2020)

Eftervård: Kortare vårdtider och sämre omvårdnad (hösten 2018)

Alternativ vård: ABC-vård, Södra BB, barnmorsketeam (Team midwifery) och ”Min barnmorska” (Caseload) (20/9 2018)

Kontinuitet: Jag diskuterar barnmorskekontinuitet utifrån följande rubriker: 1. Vad menas med barnmorskekontinuitet? 2. Vad säger forskningen om barnmorskekontinuitet? 3. Vad är viktigast: kontinuitet, småskalighet, vårdfilosofi eller selektionen av barnmorskor och gravida? (18 augusti 2020)

Hemförlossning: Är det säkert? (17/7 2019)

Ultraljudets magi: Finns risker för barnet?( 9/10 2018)

CTG evidensbaserat? Hur ska CTG användas under pågående förlossning och vilket värde har intagnings-CTG? (10/12 2018)

Smärtlindring: Vilken smärtlindring är evidensbaserad? (20/5 2019)

Ställning: Vilken ställning under förlossningens öppningsskede är evidensbaserad? (3/6 2019)

Bad: Är vattenförlossning farligt? (6/9 2019)

Kejsarsnitt? Om kejsarsnitt på kvinnans begäran (11 mars 2020)

Upplevelsen att föda: Om minnet av förlossningen (2/11 2018)

Risktänkandet: Vilka risker är acceptabla och vilka inte? (23/11 2018)

Att vara barnmorska: En intervju med mig på Youtube (hösten 2018)

Faktafel om BB: Allvarliga faktafel om svensk förlossningsvård – en analys av boken BB-krisen av journalisten Lisa Bjurwald (16/10 2019)

Induktion i vecka 41? I detta avsnitt reflekterar jag och gynekolog Kaj Wedenberg över resultaten i SWEPIS, en studie som jämförde effekten av medicinsk igångsättning av förlossningen i graviditetsvecka 41 i stället för 42 (som hittills varit praxis i svensk förlossningsvård). Studien avbröts i förtid på grund av 6 perinatalt döda barn i kontrollgruppen jämfört med noll i försöksgruppen. Vi diskuterar om resultatet kan bero på slumpen, hur många dödsfall som skulle kunna undvikas vid tidigare induktion och vad det får kosta.(22/1 2020).

Hinnsvepning: Hinnsvepning har blivit allt vanligare i svensk förlossningsvård. Jag går här igenom en forskningsöversikt med 40 randomiserade studier och konstaterar att den, trots mängden av studier, inte ger svar på frågan om metodens eventuella risker för mor och barn (4/9 2020).

Sjukhusstorlek: Jag analyserar sambandet mellan storleken på förlossningensenheten och risken för att barnet skall dö i samband med förlossningen och tiden närmast efter. Underlaget är dels en jämförelse mellan de nordiska länderna och dels en genomgång av fem nordiska studier (21/12 2019)

Kvinnors röster: Vad säger kvinnorna om vården? Inlägget handlar om kvinnors upplevelser av vården under förlossningen och BB-tiden. Det utgår från Sveriges största longitudinella studie av kvinnors upplevelser av barnafödande (KUB-studien), med ett representativt urval från hela landet. Eftersom studien genomfördes 1999-2000 tar jag fast på de svarsmönster som kan ha relevans även i dag. Utifrån dessa baseras mina förslag på förändringar för en bättre eftervård (15/11 2019)

 

FÖRSKOLAN

Vad vet vi? Vad vet vi om förskolans effekter på barnens kognitiva och psykosociala utveckling? Utgångspunkten är min bok Mår barnen bra i förskolan från 2014 (Hösten 2018)

Vilseledande rapport: Politikers kunskapsunderlag är inte alltid korrekt. En kritisk granskning av rapporten Förskolans påverkan på barns hälsa från Folkhälsomyndigheten och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (19/10 2018)

Debatt i SvD: Sidan innehåller 3 debattinlägg från oktober 2020. Det första är skrivet av mig och kritiserar förslaget om obligatorisk förkola då det inte grundas på kunskap. Det andra inlägget är allvarlig kritik av mig av Sven Bremberg och det tredje är min slutreplik.

Språkförskola: En problematisering av förslaget om obligatorisk förskola för nyanlända (25/10 2018)

Vad kan undersökas? Vad och hur undersöker man effekter av förskolan på barns utveckling?(28/10 2018)

Skärmtid för små barn: Reaktioner på förskolans nya läroplan om digitala verktyg som obligatorium (11/8 2019)

 

SKOLAN

Barns lärande: Skolan digitaliseras i blindo. En artikel av Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, publicerad i Svenska Dagbladet 23 februari 2019.

Barn är olika: Reflexioner kring skolans evidenskultur (23/1 2019)

Skärmtid och sömn: Om skärmtid före sänggående (20/9 2019)

 

HÖGSKOLAN

Akademiseringen: Akademisering till vilket pris? Om akademiseringen av traditionella yrkesutbildningar (18/10 2018)

Omvårdnadsforskning: Resultat från en enkät till 120 professorer i omvårdnad hösten 2018 (7/1 2019)

Evidens och paradigm: Diskussion om ”paradigmkriget” såsom det avspeglas i synen på kvalitativ och kvantitativ forskning, med utgångpunkt från Ann Oakleys bok Experiment in knowing (15/2 2019)

 

INTERVJUER

MINA PUBLIKATIONER