Den här innehållsförteckningen är densamma som i Menyn men innehåller dessutom en kort specifisering av innehållet och datum då inlägget publicerades eller uppdaterades. Det senaste inlägget är markerat i kursiv.

 

BARNAFÖDANDE 

Förlossningsvården: Utvecklingen av svensk förlossningsvård från förlossningskonst till aktiv obstetrik (hösten 2018)

Föräldrautbildning: En forskningsgenomgång med rubriken "Varför så få mätbara effekter av föräldrautbildning?" (29/4 2020)

Eftervård: Kortare vårdtider och sämre omvårdnad (hösten 2018)

Alternativ vård: ABC-vård, Södra BB, barnmorsketeam (Team midwifery) och ”Min barnmorska” (Caseload) (20/9 2018)

Hemförlossning: Är det säkert? (17/7 2019)

Ultraljudets magi: Finns risker för barnet?( 9/10 2018)

CTG evidensbaserat? Hur ska CTG användas under pågående förlossning och vilket värde har intagnings-CTG? (10/12 2018)

Smärtlindring: Vilken smärtlindring är evidensbaserad? (20/5 2019)

Ställning: Vilken ställning under förlossningens öppningsskede är evidensbaserad? (3/6 2019)

Bad: Är vattenförlossning farligt? (6/9 2019)

Kejsarsnitt? Om kejsarsnitt på kvinnans begäran (11 mars 2020)

Upplevelsen att föda: Om minnet av förlossningen (2/11 2018)

Orädd att föda: Avsnitt ur filmen Föda av egen kraft som sändes på TV för drygt 25 år sedan. Inspelad på ABC-enheten, Södersjukhuset, i Stockholm (22/3 2019)

Risktänkandet: Vilka risker är acceptabla och vilka inte? (23/11 2018)

Att vara barnmorska: En intervju med mig på Youtube (hösten 2018)

Faktafel om BB: Allvarliga faktafel om svensk förlossningsvård – en analys av boken BB-krisen av journalisten Lisa Bjurwald (16/10 2019)

Induktion i vecka 41? I detta avsnitt reflekterar jag och gynekolog Kaj Wedenberg över resultaten i SWEPIS, en studie som jämförde effekten av medicinsk igångsättning av förlossningen i graviditetsvecka 41 i stället för 42 (som hittills varit praxis i svensk förlossningsvård). Studien avbröts i förtid på grund av 6 perinatalt döda barn i kontrollgruppen jämfört med noll i försöksgruppen. Vi diskuterar om resultatet kan bero på slumpen, hur många dödsfall som skulle kunna undvikas vid tidigare induktion och vad det får kosta.(22/1 2020).

Sjukhusstorlek: Jag analyserar sambandet mellan storleken på förlossningensenheten och risken för att barnet skall dö i samband med förlossningen och tiden närmast efter. Underlaget är dels en jämförelse mellan de nordiska länderna och dels en genomgång av fem nordiska studier (21/12 2019)

Kvinnors röster: Vad säger kvinnorna om vården? Inlägget handlar om kvinnors upplevelser av vården under förlossningen och BB-tiden. Det utgår från Sveriges största longitudinella studie av kvinnors upplevelser av barnafödande (KUB-studien), med ett representativt urval från hela landet. Eftersom studien genomfördes 1999-2000 tar jag fast på de svarsmönster som kan ha relevans även i dag. Utifrån dessa baseras mina förslag på förändringar för en bättre eftervård (15/11 2019)

 

FÖRSKOLAN

Vad vet vi? Vad vet vi om förskolans effekter på barnens kognitiva och psykosociala utveckling? Utgångspunkten är min bok Mår barnen bra i förskolan från 2014 (Hösten 2018)

Vilseledande rapport: Politikers kunskapsunderlag är inte alltid korrekt. En kritisk granskning av rapporten Förskolans påverkan på barns hälsa från Folkhälsomyndigheten och Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (19/10 2018)

Språkförskola: En problematisering av förslaget om obligatorisk förskola för nyanlända (25/10 2018)

Vad kan undersökas? Vad och hur undersöker man effekter av förskolan på barns utveckling?(28/10 2018)

Skärmtid för små barn: Reaktioner på förskolans nya läroplan om digitala verktyg som obligatorium (11/8 2019)

 

SKOLAN

Barns lärande: Skolan digitaliseras i blindo. En artikel av Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap, publicerad i Svenska Dagbladet 23 februari 2019.

Barn är olika: Reflexioner kring skolans evidenskultur (23/1 2019)

Skärmtid och sömn: Om skärmtid före sänggående (20/9 2019)

 

HÖGSKOLAN

Akademiseringen: Akademisering till vilket pris? Om akademiseringen av traditionella yrkesutbildningar (18/10 2018)

Omvårdnadsforskning: Resultat från en enkät till 120 professorer i omvårdnad hösten 2018 (7/1 2019)

Evidens och paradigm: Diskussion om ”paradigmkriget” såsom det avspeglas i synen på kvalitativ och kvantitativ forskning, med utgångpunkt från Ann Oakleys bok Experiment in knowing (15/2 2019)

 

INTERVJUER

MINA PUBLIKATIONER